Điều khoản sử dụng thông tin trên internet tại Boich.vn

Phần 1: Giới thiệu

1.1 Mục đích

Điều khoản này xác định quy định về việc sử dụng thông tin trên internet của Doanh nghiệp dịch vụ (sau đây gọi là “DN”).

1.2 Phạm vi áp dụng

Điều khoản này áp dụng đối với tất cả các thông tin, dữ liệu và nội dung được cung cấp trên trang web của DN (sau đây gọi là “Thông tin”).

Phần 2: Sử dụng thông tin

2.1 Sử dụng cho mục đích chính

Người sử dụng đồng ý chỉ sử dụng Thông tin cho mục đích chính và không sử dụng cho bất kỳ mục đích khác hoặc cho mục đích xấu.

2.2 Giới hạn sử dụng

Người sử dụng không được sao chép, tái sản xuất, truyền tải, xuất bản, phân phối, chuyển nhượng hoặc sử dụng Thông tin cho mục đích thương mại mà không được sự cho phép bằng văn bản của DN.

Phần 3: Trách nhiệm về bản quyền

3.1 Bản quyền

Tất cả Thông tin trên trang web của DN đều thuộc về DN hoặc các bên quyền sở hữu được chứng nhận hoặc có sự cho phép của bên thứ ba.

3.2 Sự cho phép sử dụng

Người sử dụng được cho phép sử dụng Thông tin chỉ khi tuân thủ điều khoản và điều kiện của Điều khoản này.

Phần 4: Trách nhiệm của DN

4.1 Đảm bảo chất lượng

DN cam kết cung cấp Thông tin chính xác và đầy đủ nhất có thể. Tuy nhiên, DN không chịu trách nhiệm về sự sai số hoặc thiếu hụt trong Thông tin.

4.2 Trách nhiệm về việc sử dụng

DN không chịu trách nhiệm về việc sử dụng Thông tin bởi người sử dụng và không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng Thông tin.

Phần 5: Điều kiện và điều khoản chung

5.1 Điều kiện thay đổi

DN có quyền thay đổi Điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước hoặc sự đồng ý của người sử dụng.

5.2 Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp liên quan đến việc sử dụng Thông tin sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5.3 Hiệu lực của Điều khoản

Điều khoản này có hiệu lực từ ngày đăng tải trên trang web của DN và sẽ có hiệu lực cho đến khi bị thay đổi hoặc hủy bỏ bởi DN.

Phần 6: Liên hệ

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu về Điều khoản này, vui lòng liên hệ với DN qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của DN.

Trên đây là bản “Điều khoản sử dụng thông tin trên internet” mà tôi viết cho doanh nghiệp dịch vụ của quý vị. Tôi hy vọng rằng nó sẽ giúp quý vị giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng thông tin trên internet một cách chính xác và đầy đủ. Nếu cần thêm bất kỳ hỗ trợ hoặc tư vấn gì, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với tôi.

Phần 7: Quản lý và bảo mật thông tin

7.1 Quản lý Thông tin

DN sẽ quản lý Thông tin theo các quy định của pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân và các quy định liên quan. DN có trách nhiệm bảo vệ Thông tin của Khách hàng bằng các biện pháp an ninh thích hợp và phù hợp với tiêu chuẩn của các chính phủ và các tổ chức quốc tế liên quan.

7.2 Bảo mật Thông tin

DN cam kết sẽ giữ bí mật Thông tin của Khách hàng và không tiết lộ hoặc chuyển giao Thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép trước của Khách hàng hoặc không có yêu cầu của pháp luật.

Phần 8: Cập nhật Điều khoản

DN có quyền thay đổi Điều khoản bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho Khách hàng. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, DN sẽ đăng tải bản Điều khoản mới trên trang web của DN và các thay đổi sẽ có hiệu lực từ thời điểm đăng tải trên trang web. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi Điều khoản đã được thay đổi, Khách hàng đã chấp nhận các thay đổi đó. Nếu Khách hàng không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào trong Điều khoản, Khách hàng có thể ngừng sử dụng Dịch vụ hoặc yêu cầu DN hủy tài khoản của mình.

Phần 9: Giải quyết tranh chấp

9.1 Thỏa thuận giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ sẽ được giải quyết bằng thỏa thuận giữa DN và Khách hàng. Nếu không thể giải quyết được tranh chấp qua thỏa thuận, các bên có thể quyết định đưa vụ việc ra tòa án theo quy định của pháp luật.

9.2 Chứng nhận giải quyết tranh chấp

Bất kỳ quyết định giải quyết tranh chấp nào được thống nhất giữa các bên sẽ có giá trị chứng nhận và có hiệu lực như một hợp đồng ràng buộc giữa các bên.

Phần 10: Điều khoản chung

10.1 Điều khoản này hoàn toàn bồi thường tất cả các quyền và nghĩa vụ của các bên theo pháp luật.

10.2 Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản này bị xem là không hợp lệ hoặc không thể thi hành theo pháp luật, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và thực thi của các điều khoản khác.

10.3 Các bên đồng ý rằng Điều khoản này là duy nhất và hoàn toàn bồi thường tất cả các thỏa thuận giữa các bên về việc sử dụng Dịch vụ.

10.4 Các bên không có quyền chuyển nhượng hoặc bảo lãnh bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Điều khoản này mà phải được sự đồng ý bằng văn bản của các bên liên quan.

Phần 11: Liên hệ

11.1 Nếu Khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Điều khoản này hoặc việc sử dụng Dịch vụ, xin vui lòng liên hệ với DN qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của DN. DN sẽ cố gắng hỗ trợ Khách hàng một cách nhanh nhất và tốt nhất có thể.

11.2 Nếu DN và Khách hàng không thể giải quyết bất kỳ tranh chấp nào mà xảy ra giữa hai bên, các bên đồng ý thực hiện theo quy trình hợp lý và công bằng của pháp luật Việt Nam.

11.3 Điều khoản và Điều kiện này được quản lý và thi hành theo luật pháp Việt Nam. Nếu một phần nào đó của Điều khoản và Điều kiện này bị xem là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, phần đó sẽ được tách rời và các phần còn lại của Điều khoản và Điều kiện sẽ vẫn có hiệu lực.

11.4 Điều khoản và Điều kiện này là tất cả các thỏa thuận giữa DN và Khách hàng về việc sử dụng Dịch vụ và thay thế cho tất cả các thỏa thuận trước đó giữa hai bên.

11.5 DN có quyền thay đổi Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần sự đồng ý của Khách hàng. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi DN đã thay đổi Điều khoản hoặc Điều kiện, điều đó sẽ cho thấy rằng Khách hàng đã đồng ý với các thay đổi đó. Khách hàng nên kiểm tra Điều khoản và Điều kiện này thường xuyên để cập nhật với các thay đổi.

11.6 Nếu bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Điều khoản này bị cho là không hợp pháp hoặc không thể thi hành, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản hoặc điều kiện khác và các điều khoản hoặc điều kiện đó sẽ được sửa đổi để trở thành hợp lệ và thực thi.

11.7 Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực và được quản lý theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc Điều khoản này sẽ được giải quyết trước Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Kết thúc Điều khoản sử dụng dịch vụ của DN về việc sử dụng thông tin trên internet.

Cảm ơn Khách hàng đã tin tưởng và theo dõi những thông tin của DN. Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ quý vị trong tương lai.

Privacy Policy

Terms of use of information on the internet at Boich.vn

Part 1: Introduction

1.1 Purpose

This provision defines the regulations on the use of information on the internet by the Service Enterprise (hereinafter referred to as the “DN”).

1.2 Scope of application

This provision applies to all information, data and content provided on the Company’s website (hereinafter referred to as “Information”).

Part 2: Using information

2.1 Use for the main purpose

The User agrees to use the Information only for the primary purpose and not to use it for any other purpose or for malicious purposes.

2.2 Limits of use

Users may not copy, reproduce, transmit, publish, distribute, transfer or use the Information for commercial purposes without the express written permission of the Company.

Part 3: Copyright Liability

3.1 Copyright

All Information on the Company’s website belongs to the Company or its certified or authorized third-party proprietary rights parties.

3.2 Permission to use

The User is authorized to use the Information only in compliance with the terms and conditions of these Terms.

Part 4: Responsibilities of enterprises

4.1 Quality Assurance

Enterprise is committed to providing the most accurate and complete information possible. However, the Company is not responsible for errors or omissions in the Information.

4.2 Responsibility for use

Enterprise is not responsible for the use of the Information by the user and is not responsible for any loss or damage arising from the use of the Information.

Section 5: General Terms and Conditions

5.1 Conditions of change

Enterprise reserves the right to change these Terms at any time without prior notice or consent of the user.

5.2 Dispute settlement

Any dispute related to the use of Information will be resolved in accordance with the laws of Vietnam.

5.3 Effect of Terms

This provision is effective from the date of posting on the website of the enterprise and will remain in effect until changed or canceled by the enterprise.

Part 6: Contact

If you have any questions or requests regarding these Terms, please contact DN via the email address or phone number provided on the DN website.

Above is a copy of the “Terms of Use of Information on the Internet” that I wrote for your service business. I hope that it will help you to solve problems related to the correct and complete use of information on the internet. Should you need any further assistance or advice, please do not hesitate to contact me.

Part 7: Information management and security

7.1 Information Management

Enterprises will manage Information in accordance with the provisions of the law on personal information security and related regulations. Enterprises are responsible for protecting Customer Information with appropriate security measures and in accordance with the standards of the relevant governments and international organizations.

7.2 Information Security

DN undertakes to keep Customer’s Information confidential and not to disclose or transfer this Information to any third party without Customer’s prior permission or required by law.

Part 8: Update Terms

Enterprise reserves the right to change the Terms at any time without prior notice to the Customer. If there are any changes, the company will post a new version of the Terms on its website and the changes will take effect from the time of posting on the website. If Customer continues to use the Service after the Terms have been changed, Customer has accepted such changes. If the Customer does not agree to any changes in the Terms, the Customer may stop using the Service or ask the Company to cancel its account.

Part 9: Dispute Resolution

9.1 Dispute Settlement Agreement

Any dispute related to the use of the Service will be resolved by agreement between the Enterprise and the Customer. If the dispute cannot be resolved through agreement, the parties may decide to bring the case to court in accordance with the law.

9.2 Dispute Resolution Certification

Any dispute settlement decision mutually agreed upon by the parties shall be certified and enforceable as a binding contract between the parties.

Section 10: General Terms

10.1 This clause fully indemnifies all rights and obligations of the parties under the law.

10.2 If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable by law, that shall not affect the validity and enforceability of the other provisions.

10.3 The parties agree that these Terms are exclusive and fully indemnify all agreements between the parties regarding the use of the Service.

10.4 The parties may not assign or guarantee any rights or obligations under these Terms without the prior written consent of the parties concerned.

Part 11: Contact

11.1 If the Customer has any questions or requests regarding these Terms or the use of the Services, please contact DN via the email address or phone number provided on the Company’s website. DN will try to support customers in the fastest and best way possible.

11.2 If the Enterprise and the Customer are unable to resolve any dispute that occurs between the two parties, the parties agree to follow the reasonable and fair process of Vietnamese law.

11.3 These Terms and Conditions are governed by and enforced in accordance with the laws of Vietnam. If any part of these Terms and Conditions is held to be invalid or unenforceable, that part will be severed and the remainder of the Terms and Conditions will remain in full force and effect.

11.4 These Terms and Conditions are all agreements between the Enterprise and the Customer regarding the use of the Service and supersede all previous agreements between the two parties.

11.5 DN reserves the right to change these Terms and Conditions at any time without the consent of the Customer. If the Customer continues to use the Service after the Company has changed the Terms or Conditions, it will indicate that the Customer has agreed to such changes. Customer should check these Terms and Conditions regularly to stay up to date with changes.

11.6 If any term or condition of these Terms is held to be unlawful or unenforceable, that shall not affect the validity of the other terms or conditions and those terms or conditions. that will be modified to become valid and executable.

11.7 These Terms and Conditions are effective and governed by the laws of Vietnam. Any dispute related to the use of the Service or these Terms will be resolved before the competent Court in Vietnam.

End of the Enterprise’s Terms of Service on the use of information on the internet.

Thank you customers for trusting and following the information of the enterprise. We look forward to assisting you in the future.